Wypadek w pracy jest definiowany jako nagłe zdarzenie związane z pracą, które zostało wywołane przyczyną zewnętrzną i spowodowało uraz lub śmierć pracownika. Wypadek w pracy może mieć związek z wykonywaniem przez pracownika zwykłych obowiązków, wykonywaniem poleceń przełożonych oraz z podjętymi, nawet bez polecenia, działaniami na rzecz pracodawcy. Wypadek w pracy może również dotyczyć czasu, kiedy pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy – w drodze z siedziby pracodawcy do miejsca wykonywania pracy.

    Jeżeli pracownik, ubezpieczony przez pracodawcę w ZUS, doznał uszczerbku na zdrowiu – jest uprawniony do uzyskania odszkodowania z tego tytułu. Uszczerbek na zdrowiu może mieć charakter stały, który powoduje stałe upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy w przyszłości. Natomiast uszczerbek na zdrowiu długotrwały dotyczy sytuacji, kiedy czynności organizmu są upośledzone przez okres co najmniej 6 miesięcy, ale przewidywana jest możliwość poprawy.

    Stopień uszczerbku na zdrowiu jest określany po zakończeniu leczenia i ewentualnej rehabilitacji. Organem dokonującym oceny stopnia i rodzaju uszczerbku na zdrowiu jest komisja lekarska lub lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ocenie podlega również związek, zaistniały pomiędzy stosunkiem pracy a wystąpieniem uszczerbku na zdrowiu.

    Aby uzyskać odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy, należy złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie w ZUS. W przypadku śmierci pracownika, do uzyskania odszkodowania uprawniona jest jego rodzina. Pracownik starający się o odszkodowanie, powinien złożyć do ZUS między innymi: wniosek o jednorazowe odszkodowanie, protokół ustalenia okoliczności wypadku lub kartę wypadku, zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 i inne dokumenty wymagane przez ten organ. Jeżeli wskutek wypadku pracownik zmarł – uprawnieni członkowie rodziny muszą przedstawić w ZUS odpis jego aktu urodzenia i zgonu oraz udokumentować stopień pokrewieństwa ze zmarłą osobą.

    Zdarzają się sytuacje, kiedy poszkodowany pracownik nie zgadza się z oceną stopnia uszczerbku wydaną przez ZUS lub kiedy nie zostało mu przyznane żadne odszkodowanie. Istnieje wówczas możliwość odwołania się od wydanej decyzji – w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia.

   Pracownik, który doznał uszczerbku na zdrowiu, nie otrzyma odszkodowania, jeżeli przyczyną jego wypadku było umyślne naruszenie przepisów BHP. Kolejną przyczyną odmowy może być stan nietrzeźwości lub przebywanie pod wpływem środków psychotropowych w momencie wypadku. Ograniczenia te nie dotyczą wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Artykuł powstał na podstawie informacji dostępnych na stronie
https://karolinafurtak.pl/